การ บรรยาย สั้น ๆ เกี่ยว กับ วิศวกรรม ไฟฟ้า (แผนก จดหมาย) - ไฟล์ n1.doc


<0, energy is returned to the electrical circuit.

n1.doc

การบรรยายสั้น ๆ

เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า (แผนกติดต่อ)

การแนะนำ

 1. คำจำกัดความพื้นฐาน
  1.1 คำอธิบายและเงื่อนไขพื้นฐาน
  1.2 องค์ประกอบแบบพาสซีฟของโครงร่างการทดแทน
  1.3 องค์ประกอบที่ใช้งานของโครงร่างการทดแทน
  1.4 คำนิยามพื้นฐานเกี่ยวกับแผนการ
  1.5 รูปแบบการทำงานของวงจรไฟฟ้า
  1.6 กฎหมายพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า

 2. แผนการแปรรูปเทียบเท่า การเชื่อมต่อแบบขนานขององค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า
  2.1 การเชื่อมต่อองค์ประกอบวงจรไฟฟ้าตามลำดับ
  2.2 การเชื่อมต่อแบบขนานขององค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า


 3. 3.1 การคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
  มีแหล่งการจับตัวเป็นก้อน


 4. 4.1 ของ การ ประยุกต์ ใช้ กฎหมาย ของ Kirchhoff โดยตรง
  4.2 วิธี Contour Currents
  4.3 วิธีการที่สำคัญที่สำคัญ

 5. วงจรไฟฟ้าที่ไม่ใช่เชิงเส้นของกระแสไฟตรง
  5.1 คำจำกัดความพื้นฐาน
  5.2 วิธีการแบบกราฟิกสำหรับการคำนวณวงจรกระแสตรงแบบไม่เชิงเส้น

 6. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเดียว
  6.1 คำจำกัดความพื้นฐาน
  6.2 ฟังก์ชัน ของ ฟังก์ชัน sinusoidal time ใน รูป แบบ เวก เตอร์
  6.3 ฟังก์ชัน ของ ฟังก์ชัน sinusoidal time ใน รูป แบบ ที่ ซับซ้อน
  6.4 ความ ต้านทาน ใน วงจร กระแส sinusoidal
  6.5 กระแส ลวด เหนี่ยว นำ ใน วงจร กระแส sinusoidal
  6.6 ความ จุ ใน วงจร กระแส sinusoidal
  6.7 เชื่อมต่ออย่างจริงจังจริงอุปนัย
  กระแส ลวด และ ตัว เก็บ ประจุ ประจุ ใน วงจร กระแส sinusoidal

  6.8 การเหนี่ยวนำการเชื่อมต่อแบบขนานสมรรถนะและ
  กระแส ต้านทาน ที่ ใช้ งาน อยู่ อยู่ ใน วงจร กระแส sinusoidal

  6.9 โหมด Resonance ใน วงจร ประกอบด้วย parallel
  รวมขดลวดอุปนัยจริงและตัวเก็บประจุ

  6.10 กำลัง ใน วงจร กระแส sinusoidal

 7. วงจรสามเฟส
  7.1 คำจำกัดความพื้นฐาน
  7.2 เข้าร่วมในดาว โครงการคำนิยาม.


Related news

News not found

() - n1.doc image, picture, imagery


() - n1.doc 46


() - n1.doc 49


() - n1.doc 38


() - n1.doc 9


() - n1.doc 78


() - n1.doc 74


() - n1.doc 60